Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: Danmar sp. z o.o. z siedzibą w Szymbarku (83- 315) ul. Szymbarskich Zakładników 12 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128360, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 589 177 26 39 , REGON 192779780 , adres e-mail: info@danmardomy.pl , nr tel.: + 48 58684 39 50.

Informujemy, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych: Pan Mirosław Dymek nr tel: +48 722 200 310.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

  • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży usług znajdujących się w ofercie Danmar sp z o.o. lub usług powiązanych ze sprzedażą oferty.
  • w celu prowadzenia działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
  • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Danmar sp .z o.o.
  • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.
  •  

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres, w którym świadczona będzie na Państwa rzecz usługa, a w okresie dłuższym – jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać przetwarzającym je osobom zatrudnionym w Danmar s.p. o.o. oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe z naszego upoważnienia.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

  • art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest udzielone nam przez Państwa zlecenie świadczenia usługi;
  • art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  •  

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?

O ile obowiązujące przepisy prawa nie ulegną zmianie, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Posiadanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym, lecz stanowi warunek umożliwiający świadczenie przez nas usługi na Państwa rzecz. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe, chyba że obowiązek ich przechowywania będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka Prywatności w wersji pdf